Lot 59:
1 200 1 500

Rouble, Moscow, 1720 K, AG 28.2 g

Rouble, Moscow, 1720 K, AG 28.2 g Ref : KM#157.4 VF/EF Ref : KM#157.4 VF/EF