ZOSHCHENKO M. (1894-1958) Books (1936, 1926)

Lotto 337
300400
1) The story of one life. L.: Goslitizdat, 1936 2) The stories of Nazar Ilyich Mr. Sinebryukhov. L.: print. ‘Krasnaya gazeta’, 1926