Лот 826:
500 700

Germany, Saxony

Germany, Saxony Thaler, Dresden, 1763, AG 26.85 g. Ref : Dav 2676 VF