ZOSHCHENKO M. (1894-1958) The story of one life [1936]. The stories of Nazar Ilyich Mr. Sinebryukhov [1926],

Lotto 476
300400
1) The story of one life. L.: Goslitizdat, 1936 2) The stories of Nazar Ilyich Mr. Sinebryukhov. L.: print. ‘Krasnaya gazeta’, 1926