VOROBYOV ALEXEY ZAKHAROVICH, TERSK COSSACK Photo. 1930s-40s. 40x30 cm.

Lotto 376
150200