Shanghai, 1938.

Lot 388
1 0001 200
Shanghai, 1938.