Lot 359:
3 300 4 000

Novels. New-York, Tchekhov, 1952.

Novels. New-York, Tchekhov, 1952.