Eng Rus
Lot 351:
SHISHKIN, M.
150 200
Fallen ags. So a, 1931.